Regelsæt for  FBI’s kørselsordning.

 

Som hovedregel gælder det, at man selv må sørge for at komme til og fra FBI’s aktiviteter. Det er bestyrelsen, der visitere de enkelte medlemmer til kørselsordningen ud fra en konkret vurdering af den enkeltes transport muligheder.

 

FBI’s kørselsordning er endvidere betinget af en fuld kommunal finansiering, da FBI ikke ellers får tilført andre former for økonomiske midler, som kan finansiere ordningen.

Af samme grund er det ikke sikkert, at bestyrelsen kan imødekomme alle medlemmers ønske om at få bevilget kørsel.

 

FBI har indgået aftale med Tversted taxi – Bus om, at de står for transporten af vores medlemmer bosiddende i Hjørring kommune til showdown og Elektronskydning.

Denne ordning er som sagt meget afhængig af, at Hjørring kommune forsat vil finansiere ordningen.

 

Vedrørende alt øvrig kørsel, så er ordningen baseret på, at vores frivillige hjælpere vil stille deres private biler til rådighed for vores medlemmer.

FBI kan derfor kun tilbyde kørsel i det omfang, at der kan findes frivillige chauffører med egen bil.

 

FBI udbetaler kørselsgodtgørelse efter statens kilometer takster til de personer, som har indgået nærmere aftale med bestyrelsen om kørsel.

 

På Frederikshavn banegård og rutebilstation vil der være mulighed for opsamling af medlemmer bosiddende uden for Frederikshavn by.

 

Der vil blive opkrævet en egenbetaling for kørslen, som vil svare til NT’s gældende takster for den transport som man har benyttet.

 

Det indskærpes, at afmelding til kørselsordningen skal ske senest kl. 12.00 samme dag, som aktiviteten finder sted. I praksis betyder det, at medlemmer bosiddende i Hjørring kommune, der dyrker elektronskydning eller showdown  skal melde afbud til Tversted taxi – Bus Tlf. 98 93 81 06.

Øvrige medlemmer skal melde afbud til FBI’s formand Søren Olesen på mobil 40 60 67 01.

 

I så fald man glemmer at melde afbud, og den enkelte chauffør køre forgæves, så bliver man alligevel opkrævet for egenbetalingen.

 

Endelig indskærpes det også, at man skal være klar til afhentning på ens bopæl på det aftalte tidspunkt. Er man ikke færdig til det aftalte tidspunkt har den enkelte chauffør ret til at køre videre på sin opsamlingsrute uden det pågældende medlem. Man vil dog også her blive opkrævet for egenbetaling ved forgæves kørsel.

 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til, at med omgående virkning ændre i nærværende regelsæt, hvis der skulle opstå situationer, hvor bestyrelsen skønner det er nødvendigt.