Vedtægter for

Frederikshavn Blindeidræt, FBI.

Revideret på generalforsamling den 29. april 2011.

 

 

§ 1. Navn og formål.

Stk.1. Foreningens navn er Frederikshavn Blinde Idræt. FBI. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Stk.2. FBI er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Stk.3. FBI`s formål er at tilbyde forskellige idrætsaktiviteter, som kan udøves af synshandicappede, både på motions og konkurrenceplan, samt styrke sammenholdet på tværs af foreningens afdelinger, gennem forskellige sociale aktiviteter. FBI kan også tilbyde folkeoplysende aktiviteter samt andre kurser.

Stk.4. FBI kan også tilbyde aktiviteter, hvor andre end foreningens medlemmer deltager.

§ 2. Medlemskab og kontingent.

Stk.1. Alle kan optages som medlemmer af foreningen. Dog skal ethvert medlem være indstillet på, at foreningens aktiviteter foregår på de synshandicappedes præmisser.

Stk.2. Alle, der har indbetalt kontingent, er medlem af foreningen, og har stemmeret til generalforsamlingen, og er valgbare.

Stk.3. Kontingentperioden er fra den 1. januar til den 31. december.

Stk.4. Medlemskabet ophører automatisk, hvis ikke kontingentet bliver fornyet inden den 1. februar. Ved ophør af medlemskab af FBI. har man ingen krav på nogen af foreningens aktiver, ej heller billedmateriale fra foreningens hjemmeside eller pjecer.

Stk.5. Det er generalforsamlingen der fastsætter Forenings kontingentet`s størrelse, til det efterfølgende regnskabsår.

Stk.6. Det er frivilligt for FBI`s hjælpere om de vil betale kontingent, og derved opnå medlemskab af foreningen.

§ 3. Den ordinære generalforsamling.

Stk.1. Den ordinære generalforsamling er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er, såfremt den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk.2. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i årets første kvartal. Indkaldelse sker skriftligt med minimum 14 dages varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, samt eventuelle forslag fra bestyrelsen medsendes.


Stk.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som et minimum indeholde følgende punkter.
                      A: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
                      B: Formandens beretning.
                      C: Godkendelse af det reviderede og påtegnede regnskab.
                      D: Behandling af indkomne forslag.

   
a: Fra bestyrelsen

    b
: Fra medlemmer
                      E: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
                      F: Valg.
                      G: Eventuelt.

Stk.4. Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for forslaget.
Alle andre forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk.6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter kan både behandles på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.


Stk.7. På den ordinære generalforsamling foretages valgene på denne måde:
A. Valg af formand eller kasserer for 2 år.
B. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
C. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
D. Valg af 2 eksterne revisorer for 1 år.

Stk.8. Der kræves ikke medlemskab for at være valgbar til posten som ekstern revisor. Revisor kan ikke samtidig beklæde andre tillidsposter, valgt på en generalforsamling.

Stk.9. Valg af en person kan kun ske, hvis personen er til stede eller hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt, inden generalforsamlingens start.

Stk.10. Personvalg skal ske ved skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.

Alle andre afstemninger kan lovligt ske ved håndsoprækning. Der skal dog gennemføres skriftlig afstemning, hvis mindst 1/3 af de fremmødte ønsker dette.

Stk.11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.12. Er der ikke muligt at sammensætte en bestyrelse på 5 personer er en bestyrelse på ned til 3 personer fuldgyldig. JF. § 5 stk. 4


§ 4. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk.1. Ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling gælder de samme procedurer og tidsfrister som ved den ordinære generalforsamling. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal klart fremgå af indkaldelsen. Der kan ikke drøftes andre emner end de, der er anført i den udsendte dagsorden.

Stk.2. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen ønsker dette, eller hvis 1/3 af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom overfor formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat skriftlig begæring herom.

Stk.3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk.4. Regler for afstemninger og valg er de samme ved ekstraordinær generalforsamling som ved ordinær generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen.

Stk.1. Bestyrelsen udøver generalforsamlingens myndighed, når denne ikke er samlet. Ethvert medlem, der er fyldt 18 år og som har betalt kontingent, er valgbar til FBI’s bestyrelse.

Stk.2. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Ved bestyrelsens møder har suppleanten taleret men ikke stemmeret. ved mindre fremmødte end 5 bestyrelsesmedlemmer har suppleanten stemmeret. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.3. Valgperioden for de 5 bestyrelsesmedlemmer er på 2 år. Valgperioden for suppleanten er på 1 år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Stk.4. Er der ikke muligt at sammensætte en bestyrelse på 5 personer, er en bestyrelse på ned til 3 personer lovlig, som mindst skal være bestående af 1 formand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.5. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde et årsregnskab over foreningens økonomi, der følger kalenderåret. Efter regnskabets afslutning, overgives dette til de valgte revisorer. Det reviderede og påtegnede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling, til godkendelse.

Stk.6. Bestyrelsen hæfter kun for den til enhver tid tilhørende forenings formue, i FBI.


Stk.7. Det er bestyrelsen, der udpeger FBI’s, repræsentanter til eksterne møder, samt eventuelle holdledere eller kontaktpersoner til foreningens aktiviteter.

Stk.8. Det er bestyrelsen der fastsætter deltagerbetaling til foreningens forskellige aktiviteter.

Stk.9. Bestyrelsen kan fastsætte nedsat kontingent for nye medlemmer, der indmelder sig sidst på året.

Stk.10. Bestyrelsen er bemyndiget til, hvis den ønsker det, at inddrage ekstern hjælp

 

§ 6. Opløsning af klubben.

Stk.1. FBI kan ikke opløses så længe at 1/3 af medlemmerne ønsker denne bevaret. Dog skal der kunne vælges en fuldgyldig bestyrelse.

Stk.2. Foreningen er opløst, såfremt der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, ordinær eller ekstraordinær, ikke kan vælges en fuldgyldig bestyrelse.

Stk.3.  Ved opløsning af FBI tilfalder aktiver og formue, foreninger af blinde og svagsenede, til samme målgruppe og til samme formål, som i FBI´s vedtægter.

Stk.4. Ved den ekstraordinære generalforsamling, hvor FBI bliver opløst, skal generalforsamlingen, tage stilling til.

Er der en forening i FBI´s medlems område, der skal overtage FBI´s formue og aktiver, dette kan dog kun være en forening hjemmehørende i Frederikshavn eller Hjørring Kommune. Der kan kun udbetales til foreninger.

Stk.5. Er der ikke en forening der kan overtage foreningens aktiver og formue, skal den indsættes i en fond, administreret af HandicapIdrættens Fællesråd Frederikshavn.

Stk.6. Beløb fra fonden kan udbetales efter ansøgning, til foreninger og privat personer, bosiddende i Frederikshavn og Hjørring Kommune.

Beløb kan kun udbetales til blinde og svagtseende, til idræts og aktiviteter der er efter FBI´s vedtægters målgruppe og formål.  

 

§ 7. Ikrafttagelse.

Stk.1.  Vedtægterne gælder fra dagen efter beslutningen.

 

 

 

Dirigent

Formand

Villy Thomsen

Søren Olesen